phone 0473 36 27 14

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van Griet Geeraert, Eigenwijze Psychologenpraktijk met maatschappelijke zetel te Booischot (Heist op den Berg) en ingeschreven in K.B.O. onder nummer 0891.677.943. Hierna ‘Eigenwijze Psychologenpraktijk’.

Alle communicatie verloopt via info@grietgeeraert.be

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en dienstverlening van de Eigenwijze Psychologenpraktijk met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de cliënt. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De Eigenwijze Psychologenpraktijk behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. 

2. Dienstverlening 

Psychotherapie 

  • De Eigenwijze Psychologenpraktijk biedt psychologische begeleiding en psychotherapie. De begeleiding heeft tot doel de cliënt professionele ondersteuning te bieden bij problemen rond zijn/haar welzijn en geestelijke gezondheid. Ze stelt de cliënt in staat zijn/haar problemen op te lossen en/of anders om te gaan met de uitdagingen van zijn/haar leven.

Praktijkcoaching I via Griet Inspireert coaching en advies 

  • De Eigenwijze Psychologenpraktijk biedt praktijkcoaching via haar bedrijfstak 'Griet Inspireert' - coaching en advies. De coaching heeft tot doel de cliënt professionele ondersteuning te bieden bij het uitoefenen van zijn/haar beroep in zijn/haar praktijk. Ze stelt de cliënt in staat zijn/haar problemen op te lossen en/anders met professionele uitdagingen om te gaan. 

Deze dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis. Bij opstart van de begeleiding maakt de Eigenwijze Psychologenpraktijk een cliëntdossier aan. De cliënt engageert zich om het ingevulde intakeformulier terug te bezorgen bij aanvang van de begeleiding (eerste sessie van het basistraject). Voor psychotherapie: klachten en hulpvraag worden concreet omschreven en vertaald in een veranderwens/ontwikkeldoel. Voor praktijkcoaching: noden en coachingsvraag worden concreet omschreven en vertaald in een veranderwens/ontwikkeldoel. Dit vormt het uitgangspunt voor een begeleidingstraject op maat.

De werkwijze van de Eigenwijze Psychologenpraktijk wordt toegelicht tijdens het eerste oriënterend kennismakingsgesprek en staat beschreven op www.grietgeeraert.be/praktisch

De Eigenwijze Psychologenpraktijk garandeert een hoge kwalitatieve dienstverlening en doet er alles aan om vermeldingen op haar website en andere informatiekanalen correct voor te stellen. Toch kan het uitzonderlijk voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding een kennelijke vergissing bevat, behoudt de Eigenwijze Psychologenpraktijk zich het recht om eventuele orders op basis van die kennelijke vergissing te annuleren.

3. Privacy

Eigenwijze Psychologenpraktijk draagt zorg voor de privacy van de cliënt en verwerkt zijn/haar persoonsgegevens voor cliëntenbeheer: het verzorgen van goede psychologische zorg of coaching en advies, informatieverstrekking m.b.t. diensten, financiële afhandeling en boekhoudkundige verwerking. De cliënt is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn of haar gegevens en eventuele wijzigingen daaromtrent. Het privacybeleid van de Eigenwijze Psychologenpraktijk staat beschreven op www.grietgeeraert.be/privacy-1

4. Tarieven

De gehanteerde tarieven zijn transparant, overeenkomstig de website en zoals vermeld op de ondertekende overeenkomst. Psychotherapie wordt enkel verstrekt aan particulieren en is vrijgesteld van BTW volgens art.44. De vermelde tarieven voor praktijkcoaching zijn exclusief BTW (21%).

5. Betaling

Betaling gebeurt zoals beschreven op de website en bepaald in de overeenkomst. Via voorafbetaling (optioneel bij psychotherapie - standaard voorafbetaling factuur bij praktijkcoaching), na afloop van een sessie of bij overhandiging van een verslag. Eventuele andere, bijkomende kosten worden verrekend bij de eerstvolgende sessie of gestort op rekening van Griet Geeraert I Eigenwijze Psychologenpraktijk (naar gelang afgesproken) maar steeds betaald binnen 10 dagen na prestatie. KBC BE48 7330 4448 3927.

6. Annulatie

Annuleren of verplaatsen van een sessie kan kosteloos tot 48u voor aanvang. Als tijdstip van annulatie geldt het tijdstip dat de betrokkene de annulatie ontvangt per e-mail, sms, telefoon (gsm) of voicemail.
Latere annulaties of wanneer de cliënt niet komt opdagen worden integraal aangerekend. Bij (voorafbetaling van) een traject vervalt hierdoor een gesprek. Wanneer de Eigenwijze Psychologenpraktijk laattijdig of niet annuleert wordt 20% van de prijs van de sessie in mindering gebracht. Deze annulatievergoeding geldt niet bij overmacht (ziekte/ongeval).

7. Eenzijdige beëindiging traject

De cliënt heeft steeds het recht het basis- of vervolgtraject eenzijdig te beëindigen. Hij/zij is in dat geval gehouden tot een forfaitaire betaling van 30% van de prijs voor het ganse traject, bedrag waarvan beide partijen overeenkomen dat het kosten en winstderving van de Eigenwijze psychologenpraktijk dekt.

Eenzijdige beëindiging door de Eigenwijze Psychologenpraktijk geeft slechts aanleiding tot een schadevergoeding van maximaal 10% van het tarief. Er is geen vergoeding verschuldigd wanneer de cliënt zijn (betalings)verbintenissen niet stipt is nagekomen, wanneer de Eigenwijze Psychologenpraktijk van mening is dat doorverwijzing naar aangepaste of gespecialiseerde hulp aangewezen is of wanneer ziekte, belangconflicten of moreel onvermogen een gebrek aan objectiviteit of een beperking van haar beroepscompetenties met zich kan meebrengen. In dat geval brengt de Eigenwijze Psychologenpraktijk de cliënt hiervan op de hoogte, verrekent de niet opgenomen sessies pro rata en stort het openstaand saldo binnen 14 dagen terug aan de cliënt. 

8. Aansprakelijkheid

Deelname is op vrijwillige basis en eigen verantwoordelijkheid. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Eigenwijze Psychologenpraktijk, blijft de cliënt zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beslissingen, acties of gevolgen daarvan.

De Eigenwijze Psychologenpraktijk neemt in het kader van haar competenties persoonlijk verantwoordelijkheid op voor de keuze, de toepassing en de gevolgen van de methodes en technieken die zij toepast en voor de professionele adviezen die zij geeft. De dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

De Eigenwijze Psychologenpraktijk is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid onder de polis (para)medische beroepen (KBC verzekeringen). De cliënt vindt deze verzekering voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij/zij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de Eigenwijze Psychologenpraktijk wordt beperkt tot het bedrag waarvoor zij is verzekerd. 

9. Beroepsgeheim, deontologie en erkenning

Alle dienstverlening van de Eigenwijze Psychologenpraktijk wordt verzorgd door Griet Geeraert, erkend (klinisch) psychologe met erkenningsnummer psycholoog 742 10 40 59 I visumnr 264667, psychotherapeute en coach. Griet Geeraert is gebonden aan het beroepsgeheim en aan de deontologische code van psychologen (www.compsy.be) en de etische code voor therapeuten in de interactionele vormgeving (IV) (www.vvtiv.be). De dienstverlening psychotherapie valt onder de wet op de gezondheidszorgberoepen en is onderhevig aan de wet op de patiëntenrechten. De dienstverlening praktijkcoaching is van een andere orde en valt onder coaching en consultancy. 

10. Klachtenprocedure

Bij voorkeur worden klachten over geleverde diensten rechtstreeks en binnen de 10 werkdagen gericht aan de Eigenwijze Psychologenpraktijk. Overeenkomsten van de Eigenwijze Psychologenpraktijk worden beheerst door het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen bevoegd. Bij klachten inzake verwerking persoonsgegevens kan de cliënt terecht op www.privacycommissie.be I voor vragen en klachten m.b.t. titel en deontologie bij de Psychologencommissie www.compsy.be I info@compsy.be  en bij de Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving www.vvtiv.be I info@vvtiv.be

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x