phone 0473 36 27 14

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van Griet Geeraert, Eigenwijze Psychologenpraktijk met maatschappelijke zetel te Booischot (Heist op den Berg) en ingeschreven in K.B.O. onder nummer 0891.677.943. Hierna ‘Eigenwijze Psychologenpraktijk’.

Alle communicatie verloopt via info@grietgeeraert.be

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en dienstverlening van de Eigenwijze Psychologenpraktijk met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de cliënt. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De Eigenwijze Psychologenpraktijk behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. 

2. Producten en diensten 

De Eigenwijze Psychologenpraktijk garandeert een hoge kwalitatieve dienstverlening en doet er alles aan om vermeldingen op haar website en andere informatiekanalen correct voor te stellen. Toch kan het uitzonderlijk voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding een kennelijke vergissing bevat, behoudt de Eigenwijze Psychologenpraktijk zich het recht om eventuele orders op basis van die kennelijke vergissing te annuleren.

3. Psychologische begeleiding en psychotherapie

De Eigenwijze Psychologenpraktijk biedt psychologische begeleiding en psychotherapie. De begeleiding heeft tot doel de cliënt professionele ondersteuning te bieden bij problemen rond zijn/haar welzijn en geestelijke gezondheid. Ze stelt de cliënt in staat zijn/haar problemen op te lossen en/of anders om te gaan met de uitdagingen van zijn/haar leven. De dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

4. Kwaliteitsborging, beroepsgeheim, deontologie

Alle dienstverlening van de Eigenwijze Psychologenpraktijk wordt verzorgd door Griet Geeraert, erkend (klinisch) psychologe en psychotherapeute: erkenningsnummer psycholoog 742104059 I visumnr 264667. Griet Geeraert is gebonden aan het beroepsgeheim en aan de deontologische code van psychologen (www.compsy.be) en therapeuten in de interactionele vormgeving (IV) (www.vvtiv.be). Zij is tevens aangesloten bij diverse beroepsverenigingen (BFP, VVKP en VVTIV) en volgt supervisie bij een IV-supervisor. De voornaamste elementen uit de deontologische code zijn het beroepsgeheim en het recht op informatie. De cliënt kan rekenen op bepaalde rechten die zijn vastgelegd in de wet op de patiëntenrechten.

5. Deelname en aansprakelijkheid

Deelname is op vrijwillige basis en eigen verantwoordelijkheid. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Eigenwijze Psychologenpraktijk, blijft de cliënt zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beslissingen, acties of gevolgen daarvan.

6. Privacy

De Eigenwijze Psychologenpraktijk draagt zorg voor de privacy van de cliënt en verwerkt zijn/haar persoonsgegevens voor cliëntenbeheer: het verzorgen van goede psychologische zorg, informatieverstrekking m.b.t. diensten, financiële afhandeling en boekhoudkundige verwerking. De cliënt is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn of haar gegevens en eventuele wijzigingen daaromtrent. Het privacybeleid van de Eigenwijze Psychologenpraktijk staat beschreven op www.grietgeeraert.be

7. Cliëntdossier 

Bij opstart van de begeleiding wordt een cliëntdossier aangemaakt. Dit omvat: cliëntfiche, overeenkomst, intakeformulier, hypothesemodel en een overzicht van de sessies met behandelde topics. De cliënt engageert zich om het ingevulde intakeformulier terug te bezorgen bij aanvang van de begeleiding (tweede sessie).

8. Tarieven 

De gehanteerde tarieven zijn transparant, overeenkomstig de website en zoals vermeld op  de ondertekende overeenkomst. Psychotherapie wordt enkel verstrekt aan particulieren en is vrijgesteld van BTW volgens art. 44. 

9. Betaling 

Betaling gebeurt zoals beschreven op de website en bepaald in de overeenkomst. Via voorafbetaling (traject), na afloop van een sessie of bij overhandiging van een verslag. Eventuele andere, bijkomende kosten worden verrekend bij de eerstvolgende sessie of gestort op rekening van Griet Geeraert I Eigenwijze Psychologenpraktijk (naar gelang afgesproken) maar steeds betaald binnen 10 dagen na prestatie. KBC BE48 7330 4448 3927
Voor elke herinneringsbrief die gestuurd moet worden, wordt een administratieve kost van € 15,00 aangerekend.

10. Annulatie 

Annuleren of verplaatsen van een sessie kan kosteloos tot 48u voor aanvang. Als tijdstip van annulatie geldt het tijdstip dat de Eigenwijze Psychologenpraktijk de annulatie ontvangt per e-mail, sms, telefoon (gsm) of voicemail.
Latere annulaties of wanneer de cliënt niet komt opdagen worden integraal aangerekend. Komt de cliënt te laat dan wordt de duur van de sessie niet verlengd. De cliënt is evenwel het bedrag van de volledige sessie verschuldigd.
Wanneer de cliënt een traject of overeenkomst voortijdig beëindigt geeft dat geen recht op terugbetaling van eerdere betalingen en ontslaat dit de cliënt niet van toekomstige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen worden op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

11. Overmacht 

De Eigenwijze Psychologenpraktijk stelt alles in het werk om haar diensten op het afgesproken tijdstip te leveren. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat hiervan moet worden afgeweken omwille van onvoorziene omstandigheden waar de Eigenwijze Psychologenpraktijk geen vat op heeft. In dergelijke gevallen kan de Eigenwijze Psychologenpraktijk niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige levering. Er wordt dan in samenspraak naar een nieuwe datum gezocht. Ingeval van tijdelijke of blijvende overmacht is de Eigenwijze Psychologenpraktijk gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, dan wel haar prestaties op te schorten zonder dat de cliënt enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien de Eigenwijze Psychologenpraktijk op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, houdt deze het recht op betaling van alle geleverde prestaties. Bij voorafbetaling (traject) wordt het reeds betaalde bedrag van eventueel niet geleverde prestaties integraal teruggestort. In dergelijke gevallen van overmacht wordt de cliënt desgewenst doorverwezen naar een collega (continuïteit van zorg).

12. Opschorting en ontbinding 

Indien het vertrouwen van de Eigenwijze Psychologenpraktijk in de kredietwaardigheid van de cliënt wordt geschokt door laattijdige betaling of wanbetaling of wanneer er aanwijsbare gebeurtenissen zijn die het vertrouwen in de goede uitvoering van aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de Eigenwijze Psychologenpraktijk zich het recht voor alle lopende diensten op te schorten en van de cliënt de geschikte waarborgen te eisen.
De Eigenwijze Psychologenpraktijk kan de begeleiding of overeenkomst ook opschorten of ontbinden wanneer blijkt dat doorverwijzing naar aangepaste of gespecialiseerde hulp aangewezen is. In dat geval wordt stopzetting en doorverwijzing gemotiveerd en helder gecommuniceerd. De Eigenwijze Psychologenpraktijk behoudt het recht op betaling van geleverde prestaties maar toekomstig ingeplande sessies binnen het traject worden geannuleerd en niet verrekend. Bij voorafbetaling (traject) wordt het reeds betaalde bedrag van niet geleverde prestaties integraal teruggestort.

13. Intellectuele rechten 

De Eigenwijze Psychologenpraktijk behoudt alle intellectuele rechten op logo’s, foto’s, namen, teksten, materialen, producten en diensten die zij aanbiedt. Materiaal mag niet verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Eigenwijze Psychologenpraktijk en vermelding ervan.

14. Klachtenprocedure

Hulpverlenen is mensenwerk. Als aan de verwachting van de cliënt niet wordt beantwoord of als hij/zij ontevreden is over een aspect van de hulpverlening kan hij/zij dit kenbaar maken via telefoon, per mail, schriftelijk of in een persoonlijk onderhoud. Bij voorkeur worden klachten over geleverde diensten rechtstreeks gericht aan de Eigenwijze Psychologenpraktijk binnen de 10 werkdagen na de prestatie waarop de klacht betrekking heeft. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van betalingsverplichting.
Indien een gesprek geen oplossing biedt kan de cliënt terecht bij volgende instanties:
Psychologencommissie www.compsy.be I info@compsy.be
Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving www.vvtiv.be I info@vvtiv.be
Provinciale ombudsfunctie patiëntrechten Lou Hamdaoui lou.hamdaoui@oggpa.be
Onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen bevoegd.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x